Egzaminams artėjant

i
0
27-04-2013, 17:58
743
Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis numirė.
***
Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius.
***
Antanas Vienuolis buvo garsus todėl, kad gimė prie Šventosios.
***
Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu.
***
Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis.
***
K.Binkis pabandė vieną žmoną, antrą, trečią ir pagaliau nusprendė nebesiimti meilės, o parašė liaudišką poemą apie senbernį „Tamošius Bekepuris".
***
Baigęs pradinę mokyklą, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu.
***
Žemaitei, kai ji buvo maža, tėvai lenkai neleido kalbėti lietuviškai. Todėl su baudžiauninkų vaikais ji santykiaudavo per tvorą.
***
Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.
***
Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai nereikėtų žudytis ir ji dar gautų pašalpą.
***
Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.
***
Veronika negalėjo susitaikyti su vienišos motinos statusu, todėl brido giliai į vandenį, kol paskendo.
***
Julius Janonis ėjo Nemuno pakrante, ir per jo skylėtas kelnes matėsi valstietiška poeto prigimtis.
***
Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą...
***
N. Gogolis rašė apie Rusiją po revoliucijos, kai žmonės badavo, todėl mužikai pardavinėjo mirusias sielas.
***
Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko...
***
Senovėje beždžionės buvo plikos, bet kai atėjo ledynmetis, jos apaugo plaukais, ir tai padėjo joms tapti žmonėmis.
***
Kai nebūdavo vyro, Milda dažnai išeidavo į lauką, kol palaipsniui tapo moterimi.
***
Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų...
***
Perskaitęs savo „Dievų mišką" B.Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.
***
Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.
***
Po kiemą vaikštinėjo vištos, antys ir kitoks šlamštas.
***
Velnias sugundė Faustą įsimylėti Margaritą: ir jam rūpesčiai senatvėje, ir jai – kalėjimas...
***
Markas Tvenas su savo Tomu Sojeriu nuolat suko į kairę ir tai pasibaigė jo suartėjimu su juodaodžiais Amerikiečiais.
***
Vokiečių filosofas G. Hėgelis sukūrė minties sistemą, pagal kurią dvasia ateina į galvą, išėjusi iš materialaus kūno užnugario.
***
Viduramžių Dievo vaizdą buldozeriniu ateizmu sugriovė Renesanso milžinai.
***
Vokiečių poetas Getė ieškojo daugiau šviesos. Todėl , sulaukęs 80-ties, jis apako, šviestis bandė su 18-kos metų piemenaite.
***
Prezidentas A. Smetona norėjo pakelti lietuvių tautinį lygį, todėl išmoko lietuviškai ir visiems taip kalbėti liepė.
***
Lietuvių tautinio atgimimo meistrai atsisakė asmeninės laimės ir žmonų, kad galėtų atsiduoti santykiams su Tėvyne.
***
Fašizmas ir komunizmas – tai dvi totalinio istorijos pasturgalio sudedamosios dalys